Doelstellings

1 Die bevordering van letterkunde in die algemeen, asook spraakvryheid; alle lede moet individueel die PEN-handves onderteken;

2 Die bevordering van die “oop gesprek” soos dit in Afrikaans na N.P. Van Wyk Louw verstaan word;

3 Die bevordering van die Afrikaanse taal en letterkunde; die handhawing en uitbreidingvan taalregte, sowel in Suid-Afrika as internasionaal;

4 Pretoria-PEN is ’n apolitiese organisasie wat onderneem om vryheid van spraak en van denke onpartydig te verdedig soos dit in artikel 19 van die Verenigde Nasies se Universele verklaring van menseregte omskryf word.

5 Pretoria-PEN neem namens sy lede standpunt in en;

6 is ’n nie-winsgewende organisasie wat ledegelde en ander bydraes van sy lede mag ontvang, asook subsidies, skenkings, erflatings en rente. Die vereniging mag eiendom en beleggings van enige aard besit;

7 dit is ’n nie-regeringsorganisasie;

8 en is geografies gefokus op Pretoria en sy omliggende gebied, waaronder die provinsie Gauteng.

9 Bogaande doelstellings sal bereik word deur:-

9.1 Saam te staan as ’n gemeenskap en ’n samewerkende, professionele genootskap van digters, dramaturge, redakteurs, essayiste, romansiers, kortverhaalskrywers, biograwe, kritici, vertalers, woernaalskrywers (“bloggers”) en ander wat insgelyks bedrywig is en waarvan die werksaamhede deur vergaderings, konferensies, seminare, boekeskoue, nuusbriewe en ander publikasies, uitsendings, opnames, internetpublikasies en ander media sal geskied.

9.2 Jong skrywers aan te moedig deur die hou van werkswinkels in vennootskap met ander organisasies en opvoedkundige instellings.

9.3 Die skepping en publikasie van letterkunde deur alle skrywers ongeag hul ouderdom, ras, geslag, seksuele of politieke voorkeur, godsdiens, kultuur of nasionale oorsprong aan te moedig.

9.4 Die openbare smaak wat lees betref uit te brei en algemene geletterdheid te bevorder deur opvoedkundige programme aan te bied of aan sodanige programme deel te neem wat deur onderwysinstellings aangebied word.